HOẰNG HÓA: KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I NĂM 2022.

Đăng lúc: 09:48:00 06/04/2022 (GMT+7)

 

Ngày 5/04/2022, Trung tâm chính trị huyện đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2022. Về dự có đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Chu Thế Sâm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Trịnh Thị Quế - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và văn phòng Huyện ủy cùng cán bộ, giáo viên Trung tâm và học viên lớp bồi dưỡng.

Ảnh 1. Toàn cảnh lễ khai giảng.JPG
Toàn cảnh lễ khai giảng
Ảnh 2. Đồng chí đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện khai mạc lớp học.JPG
Đồng chí đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện khai mạc lớp học

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh lớp học nhằm giúp các đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới và về nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý, giảng dạy đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

 Trong thời gian 09 ngày học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập, những học viên đủ điều kiện sẽ được Trung tâm Chính trị huyện cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Đồng thời, khóa học cũng nhằm giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, đề nghị công nhận các học viên là đảng viên chính thức sau 01 năm rèn luyện, phấn đấu.

ẢNh 3. Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.JPG
 Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Phát biểu với lớp học, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đề nghị: lớp bồi dưỡng cần đảm bảo an toàn sức khỏe cho giảng viên và học viên; các đồng chí giảng viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để học viên tiếp thu hiệu quả. Đối với mỗi học viên cần bố trí thời gian học tập đầy đủ, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, nghiêm túc, chủ động tiếp thu kiến thức, chấp hành nội quy, quy chế lớp học. Sau lớp bồi dưỡng, cần tiếp tục tích cực rèn luyện, phấn đấu; đóng góp công sức, trí tuệ cùng Đảng bộ cơ sở hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị; làm cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng xem xét và đề nghị công nhận là Đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam./.

Thế Khải – Trung tâm VHTTTT&DL (Nguồn hoanghoa.gov.vn)