Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Văn Chung
  Ngày sinh: 15/10/1968
  Quê quán: Thôn Trà La, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Trà La, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch MTTQ
  Họ và Tên: Lương Thị Phương
  Ngày sinh: 15/05/1989
  Quê quán: Thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đoàn Thanh niên
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Thanh
  Ngày sinh: 12/08/1984
  Quê quán: Thôn Trà La, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Trà La, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội phụ nữ
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Vĩnh
  Ngày sinh: 30/11/1974
  Quê quán: Thôn Nga Phú 2, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nga Phú 2, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội cựu chiến binh
  Họ và Tên: Lê Ngọc Đỉnh
  Ngày sinh: 15/02/1972
  Quê quán: Thôn Nga Phú 2, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nga Phú 2, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội nông dân